هوالحــــق

:: یک موقع ما بـــ ـخاطر خــــدا ،

:: مصلحتـــــ را درین می بینیم که باید ســـکــوتــــــــــــ کنیم .

:: یک زمانی هم هست که در برخورد با جریان ِ انحرافی

:: مصلحتـــــــ ایجاب می کند تا برویم

:: و تــوی ســر ِ کـسی که ایــن حــرفــ ـها را مـی زنــد ؛ بــزنـیـــــم .
___________________________________________________

- سردار شهید سید محمد رضا دستواره

- قائم مقام لشکر27 محمد رسول الله (ص)

برگرفته از نوار همراه راوی،چهارم مرداد 61 حین عملیات رمضان.
.