به نام مهربان بی همتا


نه هرکه پهپادی بساخت امیری داند

نه هرکه پهپادی هوا کرد سلطانی داند

بلکه هرکه پهپادی به حشره کشی گیرد

به عالم سروری داند...

 

 

فسفر نسوزونید بابا. شعر از حافظ هستش.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

یا علی مددنا