یا لطیف

این روزا احساسم اینه که یه نامیرای دیگه ای داره نوشته میشه
اما . . .
من جای کی نشسته ام؟
عبدالله بن عمیر کعبی یا عمروبن حجاج و یا . . .؟
خدایا  دستمو رها نکن