یا لطیف

 

مردم سه دسته هستند
1) عالم ربانی (دانشمند الهی)
2) آموزنده ای بر راه رستگاری (متعلم غلی سبیل نجاة)
3) پشه هایی که دست خوش باد و طوفان هستند و همیشه سرگردانند که به دنبال هر سر و صدایی می روند و با وزش هر بادی حرکت می کنند. نه از روشنایی دانش نور گرفتند و نه به پناهگاه استواری پناه بردند.


ما جزو کدوم دسته ایم؟؟


(حکمت 147 نهج البلاغه)