خورشید من بر آی

شامم سیه تر است ز گیسوی سرکشت/خورشید من بر آی که وقت دمیدن است

دی 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
1 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
6 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
5 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
2 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
4 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
3 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
5 پست
آبان 89
4 پست
مهر 89
5 پست
سیاست
2 پست
اجتماعی
3 پست
دیانت
8 پست
عشق
2 پست
گناه
2 پست
برای_خودم
12 پست
مطالعه
5 پست
انتخابات
1 پست
درس
1 پست
اشتغال
1 پست